การเก็บรักษาไข่ไก่

Advertisement

การเก็บรักษาไข่ไก่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากไข่มีความเสียหายง่ายมาก รวมทั้งการกระทบกับสภาพแวดล้อมและอุณภูมิที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้ไข่เน่าและเสียอย่างรวดเร็ว ผู้เลี้ยงไก่ไข่ควรมีระบบสุขาภิบาลที่ดี การเก็บไข่ควรเก็บอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และทำการเคลื่อนย้ายไข่ไก่จากโรงเรือนมายังสถานที่เก็บรวบรวมไข่ให้เร็วที่สุด โดยทำการแยกไข่ที่มาจากแต่ละฝูงของแม่ไก่ในฟาร์มอย่างชัดเจน จดบันทึกข้อมูลทางกายภาพของไข่ คัดทิ้งไข่ที่มีรอยแตกร้าวและไข่ที่มีความสกปรก เนื่องจากไข่เหล่านี้อาจจะทำให้ไข่ไก่ทั้งหมดเสียหายไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแตกหรือการติดเชื้อโรค ซึ่งจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ไข่เน่าเสียเร็วขึ้นอีกด้วย การขนส่งไข่จากฟาร์มไปยังศูนย์รวบรวมไข่ควรใช้พาหนะที่มีหลังคารวมทั้งกระบะข้างและหลังที่ปิดมิดชิด นอกจากนี้ต้องมีการทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในพาหนะรวมทั้งถาดไข่พลาสติกที่ใช้ในการขนส่งไข่ ภายหลังจากการใช้งานทุกครั้ง ไข่ทั้งหมดต้องนำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพ เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อโรคบนเปลือกไข่และในฟองไข่ไก่ให้มีน้อยที่สุด การบรรจุไข่ไก่เพื่อจำหน่ายควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม มีการระบุแหล่งผลิต รวมทั้งวันที่ผลิตและวันที่บริโภคก่อนหมดอายุ

การเก็บรักษาไข่ไก่

  การเก็บรักษาไข่ไก่ตลอดขั้นตอนการผลิตนั้นควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา เพื่อให้ได้คุณภาพภายในของไข่ที่ใช้ในการบริโภคเหมาะสม และการเก็บรักษาไข่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้สามารถที่จะเก็บไข่ไว้รับประทานได้นานถึง 30 วันโดยที่คุณภาพของไข่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในการบริโภค การนำไข่ไก่ไปบริโภคควรทำให้สุกก่อนรับประทาน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากอาหาร เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ บุคคลซึ่งมีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานไข่แดงที่ยังดิบเนื่องจากอาจจะมีเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

Advertisement